آکادمی آلمانی انجل مرکز رسمی امتحانات ösd در شیراز و جنوب ایران می باشد، مدارک ösd ارائه شده مورد تایید سفارت های اتریش، آلمان و سوئیس می باشند.

ثبت نام آزمونهای بین المللی ÖSD، تنها یک ماه قبل از تاریخ های ذکر شده انجام می گردد.

سامانه آموزشی
اساتید و دانشپذیران
سرگرمی آموزشی
زبان آلمانی یاد بگیر و لذت ببر
جزوات آموزشی
سمعی و بصری
کتابخانه
سامانه کتابخانه دیجیتال و معرفی کتاب